Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu www.plechujeme.cz

Prodávající:
REST.TU s.r.o.
Kryblická 110
541 01 Trutnov
IČO : 28810368
DIČ :CZ28810368
Obchodní rejstřík Krajský soud Hradec Králové, oddíl C vložka 28566.

Kupující:
Fyzická a/nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu www.plechujeme.cz
Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.


2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy
Zboží je objednáváno prostřednictvím objednávkových formulářů. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího.
Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, souhlasí se způsobem dopravy a platebními podmínkami.
Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky.
Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.


3. Dodací podmínky
Objednávky z internetového obchodu www.plechujeme.cz. jsou realizovány po České republice, ostatní země jen dle předešlé dohody.


4. Termín dodání zboží
Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti zboží realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Za splnění objednávky se považuje termín odeslání, ne termín doručení (např. dopravní služba doručuje do 24 hodin, Česká pošta dle vlastních směrnic). Předpokládaný termín může být upřesněn při potvrzení objednávky prodávajícím. Doklad o zaplacení zboží a daňový doklad budou doručeny s objednávkou. Náklady na dopravu jsou kupujícímu sděleny před odesláním zboží e-mailem, popř. telefonicky.


5. Platební podmínky
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Mladobucká 666, 54102 Trutnov 2;
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  •  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.ú. 43-8269180207/0100, vedený u společnosti KB - Komerční Banka (dále jen „účet prodávajícího");

 

6. Přeprava a dodání zboží

  •  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 


7. Odstoupení od kupní smlouvy
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:
Kupující (fyzická osoba - nepodnikatel, nikoliv však fyzická/právnická osoba nakupující na IČ jako podnikatel) má právo odstoupit od smlouvy, nejpozději do 21 dnů ode dne převzetí zboží, v tomto termínu je kupující povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním a neporušeném obalu, na vlastní náklady. O úmyslu odstoupit od smlouvy, je kupující povinen informovat předem prodávajícího emailem na adresu info@plechujeme.cz.
Vrácené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato! Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí ve lhůtě maximálně 30 dnů zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží) předem dohodnutým způsobem (převodem na účet, poštovní poukázkou). Náklady spojené s dopravou vráceného zboží hradí kupující. Právo na vrácení zboží ve výše uvedené lhůtě kupujícímu zaniká při osobním odběru zboží.


8. Jiná ustanovení

V případech, kdy:
• se zboží již nevyrábí 
• se výrazným způsobem změnila cena dodavatele materiálu
bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení objednávky nebo její části.


9. Ceny zboží
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.


10. Nepřevzaté zboží
V případě, že kupující odmítne zboží převzít, má prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky a poštovné za zpětné doručení prodávajícímu.


11. Řešení sporů
Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky.
Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou.


12. Ochrana osobních údajů
Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce zboží jsou určeny pouze pro účely internetového obchodu www.plechujeme.cz, který s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace kupujícím jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o kupujících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu.
Kupující souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu za výše stanovených podmínek.
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to požádá písemně, e-mailem nebo telefonicky.
Prodávající si vyhrazuje právo oslovovat klienty na jejich email se zprávami týkajících se internetového obchodu www.plechujeme.cz.


13. Reklamace
Pokud máte zájem reklamovat zakoupené zboží, postupujte takto:
• Zboží zabalte do balíku. Přiložte fakturu, kopii stvrzenky o zaplacení, písemné uvedení důvodu reklamace a Váš návrh na vyřízení reklamace (zda-li si v případě uznání důvodu reklamace budete preferovat zaslání zboží nové či vrácení peněz)
• Balík s označením "Reklamace" zašlete na adresu:

REST.TU s.r.o. - "Reklamace"
Kryblická 110, 541 01 Trutnov, Czech Republic
Na veškeré zboží se vztahuje záruka v zákonné lhůtě, pokud není uvedeno jinak.
Bude-li Vaše reklamace uznána, zašleme Vám zboží nové nebo vrátíme kupní cenu.
Bude-li Vaše reklamace vyhodnocena jako neoprávněná, zboží Vám bude vráceno zpět na Vaši adresu.
Náklady na poštovné, spojené s neoprávněnou reklamací, nese kupující.
Náklady na poštovné, je-li reklamace uznána, nese prodávající.
Peníze zasíláme pouze bankovním převodem.
Zákazník je povinen bezprostředně po dodání zboží překontrolovat stav zásilky. Za předpokladu, že zásilka je neúplná či poškozená, je nutno neprodleně nás informovat e mailem na adresu info@plechujeme.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a poté do 24 hodin zaslat emailem prodávajícímu. V případě, že zákazník při převzetí zásilky potvrdí podpisem v dokladech dopravce, není možné uplatnit dodatečné reklamace na neúplnost či poškození zásilky.
Záruka na zboží zaniká v těchto případech:
• poškozením zboží při přepravě (je nutno vyřídit přímo s dopravcem), informace Vám sdělí dopravce


14. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí a kupující je akceptuje v platném znění ve chvílí odeslání elektronické objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.